szybki kontakt

Potrzebna pomoc? 22 400 78 72

kontakt

Nasze aktualności

BEZCZYNNOŚĆ ORGANU ADMINISTRACJI

Naruszenie prawa poprzez bezpodstawne pozostawienie podania bez rozpoznania (art. 64 k.p.a.) polega na bezczynności organu administracji publicznej, który nie wszczyna jurysdykcyjnego postępowania administracyjnego na podstawie wniesionego podania....

czytaj więcej +

ZASKARŻANIE UCHWAŁ W SPÓŁCE Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zgodnie z art. 249 § 1 k.s.h. uchwała wspólników sprzeczna z umową spółki bądź dobrymi obyczajami i godząca w interesy spółki lub mająca na celu pokrzywdzenie wspólnika może być zaskarżona w drodze wytoczonego przeciwko spółce powództwa o uchylenie...

czytaj więcej +

ZMIANY W TZW. UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ

Nowela podpisana przez Prezydenta RP dnia 19 września 2014 r. wprowadziła istotne zmiany w ustawie z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. Nr 60, poz. 535, z późn. zm., dalej pr. up. i n.).

czytaj więcej +

PODZIAŁ MAJĄTKU WSPÓLNEGO

Zgodnie z art. 31 k.r.o. z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (mająte...

czytaj więcej +

PLAN SPŁATY WIERZYCIELI

Postępowanie upadłościowe prowadzone wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej zostało uregulowane jako odrębne postępowanie w ramach ustawy prawo upadłościowe i naprawcze.

czytaj więcej +

FUNDACJA a ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Wskutek wejścia w życie art. 1 pkt 13 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o rachunkowości (Dz. U. 2014, poz. 1100) z dniem 05 września 2014 r. uchylony został pkt 1 w art. 82 ustawy o rachunkowości

czytaj więcej +

ZAKAZ KONKURENCJI PO USTANIU STOSUNKU PRACY

Artykuł 1012 k.p. reguluje możliwość zawarcia umowy ustalającej zakaz prowadzenia przez pracownika działalności konkurencyjnej po ustaniu stosunku pracy (tzw. klauzula konkurencyjna). Stosuje się wówczas odpowiednio art. 1011 § 1 k.p.

czytaj więcej +

SKARGA NA PRZEWLEKŁOŚĆ POSTĘPOWANIA

Nieuzasadniona przewlekłość postępowania może być skarżona w drodze specjalnej skargi. Na jej podstawie pokrzywdzonemu może być przyznane pieniężne zadośćuczynienie.

czytaj więcej +

UMOWA O ZAKAZIE KONKURENCJI W PRAWIE PRACY

W art. 1011 – 1014 Kodeksu pracy (zwanego dalej: k.p.) został uregulowany zakaz działalności konkurencyjnej pracownika podczas trwania stosunku pracy oraz po jego ustaniu.

czytaj więcej +

MOBBING JAKO KWALIFIKOWANY DELIKT PRAWA PRACY

Zgodnie z art. 94 3 § 1 kodeksu pracy pracodawca jest obowiązany przeciwdziałać mobbingowi, który oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym jego nękaniu...

czytaj więcej +

UCHYLENIE DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ A PODATEK

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r., poz. 849) podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki

czytaj więcej +

WYSOKOŚĆ KARY PIENIĘŻNEJ ZA USUWANIE DRZEW BEZ ZEZWOLENIA

Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z dnia lipca 2014 r. stwierdził, iż art. 88 ust. 1 pkt 2 i art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, 628 i 842)

czytaj więcej +

OPODATKOWANIE PODATKIEM VAT A BEZSKUTECZNOŚĆ UMÓW

Zgodnie z art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług („ustawa o VAT”), przepisów ustawy o VAT nie stosuje się do czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy

czytaj więcej +

ODLICZENIE PODATKU VAT Z TZW. PUSTYCH FAKTUR

Zgodnie z art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług („ustawa o VAT”), w przypadku gdy osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna wystawi fakturę

czytaj więcej +

JAKICH CZYNNOŚCI NIE MOŻE DOKONYWAĆ PROKURENT ?

Zgodnie z art. 1091 § 1 Kodeksu cywilnego (k.c.) prokura jest pełnomocnictwem udzielonym przez przedsiębiorcę podlegającego obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców

czytaj więcej +

WARUNKI ZASTOSOWANIA ULGI ZA ZŁE DŁUGI

Podatnik może skorygować podstawę opodatkowania oraz podatek należny z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona (ulga na złe długi)....

czytaj więcej +

ZASADY WYSTAWIANIA I WYSYŁANIA FAKTUR W FORMIE ELEKTRONICZNE

Od 01 stycznia 2014 r. do katalogu definicji ujętych w art. 2 ustawy o VAT w pkt 32 wprowadzono definicję faktury elektronicznej, przez którą należy rozumieć fakturę w formie elektronicznej wystawioną i otrzymaną w dowolnym formacie elektronicznym. ...

czytaj więcej +

PRZEWŁASZCZENIE NA ZABEZPIECZENIE RZECZY RUCHOMYCH

Jednym ze sposobów zabezpieczania wierzytelności jest przewłaszczenie (powiernicze przeniesienie własności na zabezpieczenie)

czytaj więcej +

METODY SZACOWANIA PODSTAWY OPODATKOWANIA

Szacunkowe ustalenie podstawy opodatkowania pojawia się, gdy ustalenie rzeczywistej podstawy opodatkowania nie jest możliwe.

czytaj więcej +

KONTROLA PODATKOWA PRZEDSIĘBIORCÓW

Kontrola podatkowa winna być prowadzona w sposób budzący zaufanie do organów kontroli podatkowej, co już na wstępnym etapie kontroli przejawia się w zawiadomieniu o jej dokonaniu.

czytaj więcej +

OCHRONA O CHARAKTERZE NIEMAJĄTKOWYM - W ART. 24 §KC

W myśl art. 24 § 1 kc ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne.

czytaj więcej +

WYSTAWIANIE I WYSYŁANIE FAKTUR W FORMIE ELEKTRONICZNEJ

Od 01 stycznia 2014 r. do katalogu definicji ujętych w art. 2 ustawy o VAT w pkt 32 wprowadzono definicję faktury elektronicznej, przez którą należy rozumieć fakturę w formie elektronicznej wystawioną i otrzymaną w dowolnym formacie elektronicznym....

czytaj więcej +

WARUNKI ZASTOSOWANIA ULGI ZA ZŁE DŁUGI

Podatnik może skorygować podstawę opodatkowania oraz podatek należny z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona (ulga na złe długi)....

czytaj więcej +

DOPUSZCZALNOŚĆ STWIERDZENIA NIEWAŻNOŚCI DECYZJI NIEOSTATCZNY

Na zasadzie art. 156 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego(Dz. U. 2013 r. poz. 267, dalej: k.p.a.) organ administracji publicznej stwierdza nieważność decyzji

czytaj więcej +

OCHRONA NABYWCY WIERZYTELNOŚCI NIEISTNIEJĄCEJ

Sprzedaż wierzytelności jest jednym ze sposobów zmiany podmiotowej osoby uprawnionej do dochodzenia praw wynikających z przenoszonej wierzytelności wyrażonej w pieniądzu lub przedstawiającej inną niż pieniężną wartość majątkową.

czytaj więcej +

SKUTECZNOŚĆ SKARGI NA CZYNNOŚCI KOMORNIKA

Zasadą, na gruncie podstawowego aktu regulującego polską procedurę cywilną, jakim jest ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. 2014 r. poz. 101, dalej k.p.c.)

czytaj więcej +

NIEPRAWIDŁOWE WEZWANIE Z URZĘDU SKARBOWEGO

Przepis artykułu 159 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. 2012 r. poz. 749) określa warunki formalne, jakim powinno odpowiadać pismo ażeby można je było uznać za wezwanie.

czytaj więcej +

NALEŻNOŚCI PRACOWNIKA Z TYTUŁU PODRÓŻY SŁUŻBOWEJ

Zgodnie z art. 775 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy lub poza stałym miejscem wykonywania pracy,...

czytaj więcej +

OCHRONA WŁAŚCICIELA PRZED NIESOLIDNYM NAJEMCĄ

Definicja najmu okazjonalnego lokalu została wprowadzona nowelą z dnia 17 grudnia 2009 r. do ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

czytaj więcej +

ZADOŚĆUCZYNIENIE ZA ŚMIERĆ OSOBY NAJBLIŻSZEJ

Nowelizacja z dnia 3 sierpnia 2008 r. do ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 121) wprowadziła przepis art. 446 § 4 kc.

czytaj więcej +

AMORTYZACJA NIERUCHOMOŚCI NABYTEJ W DRODZE LICYTACJI

Kwestia powyższa uregulowana jest w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz. U. 2011 r. Nr 74 poz. 397) i w ustawie kodeks postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.

czytaj więcej +

SŁUŻEBNOŚĆ PRZESYŁU

W drodze nowelizacji Kodeksu cywilnego dokonanej ustawą z 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 116, poz. 731) z dniem 3 sierpnia 2008 r. został dodany nowy rozdział III „Służebność przesyłu” ...

czytaj więcej +

BANKOWY TYTUŁ EGZEKUCYJNY

Bankowy tytuł egzekucyjny to akt banku, który po nadaniu mu przez sąd klauzuli wykonalności stanowi podstawę prowadzenia egzekucji według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Stanowi jeden z tytułów egzekucyjnych wymienionych w art. 777 § 1 k.p....

czytaj więcej +

PORĘCZENIE MAJĄTKOWE

Poręczenie majątkowe to stan wywołany złożeniem przez oskarżonego lub inną osobę określonych wartości majątkowych w postaci pieniędzy, papierów wartościowych, zastawu lub hipoteki jako gwarancję określonego zachowania oskarżonego (art. 266 k.p.k.). ...

czytaj więcej +

ROSZCZENIE O WYPŁATĘ EKWIWALENTU URLOPOWEGO

W myśl regulacji zawartej w art. 152 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy (Dz. U. 1998 r. Nr 21 poz. 94, dalej jako k.p.) pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego,

czytaj więcej +

ZAKAZY POTRĄCENIA W POSTĘPOWANIU NAKAZOWYM I UPROSZCZONYM

Postępowanie nakazowe oraz postępowanie uproszczone stanowią przykład postępowań odrębnych, uregulowanych w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U.2014.101, dalej jako k.p.c.).

czytaj więcej +

ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ Z WINY PRACODAWCY

Zgodnie z art. 55 § 11 Kodeksu pracy, pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika.

czytaj więcej +

ROSZCZENIE PRACOWNIKA O PONOWNE NAWIĄZANIE STOSUNKU PRACY

Zgodnie z art. 9 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. z 2003 r., Nr 90, poz. 844),

czytaj więcej +

NOWE ZASADY ODLICZANIA PODATKU VAT

Z dniem 1 kwietnia 2014 r. weszy w życie nowe zasady odliczania i rozliczania w zakresie podatku VAT

czytaj więcej +

ZWŁOKA DŁUŻNIKA W ZOBOWIĄZANIU Z UMOWY WZAJEMNEJ

Zgodnie z przepisem artykułu 491 § 1 polskiego kodeksu cywilnego jeżeli jedna ze stron dopuszcza się zwłoki w wykonaniu zobowiązania z umowy wzajemnej, druga strona może wyznaczyć jej odpowiedni dodatkowy termin do wykonania z zagrożeniem, iż w razie...

czytaj więcej +

PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ Z UMOWY ZLECENIA

Artykuł 751 k.c. reguluje kwestię przedawnienia następujących roszczeń

czytaj więcej +

„OPŁATY PÓŁKOWE” JAKO CZYN NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI

Hipotezą czynu nieuczciwej konkurencji uregulowanego w art. 15 ust 1 pkt 4 jest uwarunkowanie przyjęcia towaru do sprzedaży od uzyskania za to od dostawcy opłat.

czytaj więcej +

NIEWAŻNOŚĆ TESTAMENTU WŁASNORĘCZNEGO

W sytuacji stwierdzenia nieważności testamentu następuje dziedziczenie ustawowe. Zgodnie z art. 931 § 1 k.c. w pierwszej kolejności do spadku powołane z ustawy są dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych....

czytaj więcej +

ZATARCIE SKAZANIA

W razie skazania na terminową karę pozbawienia wolności lub karę 25 lat pozbawienia wolności, zatarcie skazania następuje z mocy prawa z upływem 10 lat od wykonania lub darowania kary albo od przedawnienia jej wykonania (art. 107 § 1 k.k.).

czytaj więcej +

AMORTYZACJA WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH

Warunki dopuszczalności amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych

czytaj więcej +

WYROK ROZODOWY A KREDYT HIPOTECZNY

Czy wyrok rozwodowy wpływa na kredyt hipoteczny wspólnie zaciągnięty przez małżonków?

czytaj więcej +

ZMIANY W ZAKRESIE PODATKU NALICZONEGO (VAT)

Nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług z dniem 1 stycznia 2014 r. wprowadziła w życie szereg fundamentalnych zmian dotyczących podatku VAT, w tym zmiany dotyczące odliczania podatku naliczonego.

czytaj więcej +

SZKODA NA POJEŹDZIE SŁUŻĄCYM DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI

Przedsiębiorco poniosłeś szkodę w postaci uszkodzenia pojazdu służącego do prowadzenia działalności gospodarczej?

czytaj więcej +

KONSTYTUTYWNE OŚWIADCZENIE WOLI DRUGIEJ STRONY

W jaki sposób uzyskać konstytutywne oświadczenie woli drugiej strony w wykonaniu umowy przedwstępnej ?

czytaj więcej +

NIEODPŁATNE ZNIESIENIE WSPÓŁWŁASNOŚCI MAŁŻONKÓW

Nieodpłatne zniesienie współwłasności nieruchomości w trybie zawezwania do próby ugodowej.

czytaj więcej +

NOWY OBOWIĄZEK PODATKOWY

ZASADY OGÓLNE NOWEGO OBOWIĄZKU PODATKOWEGO W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG OD DNIA 1 STYCZNIA 2014 R.

czytaj więcej +

SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO

Jak skorzystać z uproszczonej procedury przekształcenia spółki prawa handlowego?

czytaj więcej +