szybki kontakt

Potrzebna pomoc? 22 400 78 72

kontakt

FUNDACJA a ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

FUNDACJA a ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Wskutek wejścia w życie art. 1 pkt 13 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o rachunkowości (Dz. U. 2014, poz. 1100) z dniem 05 września 2014 r. uchylony został pkt 1 w art. 82 ustawy o rachunkowości, w myśl którego minister właściwy do spraw finansów publicznych uprawniony był do określenia w drodze rozporządzenia szczególnych zasad rachunkowości dla jednostek niebędących spółkami handlowymi, które nie prowadzą działalności gospodarczej (w tym fundacji).

Na podstawie ww. upoważnienia Minister Finansów wydał w dniu 15 listopada 2001 r. rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 137, poz. 1539 ze zm.), zgodnie z którym fundacje, które prowadziły swoją działalność statutową, nie prowadząc natomiast działalności gospodarczej, uprawnione były do prowadzenia ksiąg rachunkowych w sposób uproszczony. Przedmiotowe rozporządzenie przestało obowiązywać z dniem 05 września 2014 r.

W zamian nowelizacja z dnia 11 lipca 2014 r. wprowadziła do ustawy o rachunkowości definicję „jednostki mikro” przez którą rozumie się m.in. fundacje w stosunku, do których organ zatwierdzający podjął decyzję w sprawie sporządzania sprawozdania finansowego z zastosowaniem art. 46 ust. 5 pkt 4, art. 47 ust. 4 pkt 4, art. 48 ust. 3, art. 48a ust. 3, art. 48b ust. 4 lub art. 49 ust. 4.

Zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy o rachunkowości sprawozdanie finansowe sporządza się na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych oraz na inny dzień bilansowy, stosując odpowiednio zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego. Sprawozdanie finansowe składa się z bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

W przypadku fundacji będącej jednostką mikro, bilans oraz rachunek zysków i strat, powinien zawierać informacje w zakresie ustalonym w załączniku nr 4 do ustawy (por. art. 46 ust. 5 pkt 4 i art. 47 ust. 4 pkt 4). Jednostka mikro, która przedstawi informacje uzupełniające do bilansu określone w przywołanym załączniku może nie sporządzać informacji dodatkowej, zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych (por. art. 48 ust. 3, art. 48a ust. 3, art. 48b ust. 4).

Na mocy dodanego nowelizacją art. 49a przyjmuje się, że sprawozdanie finansowe sporządzone przez jednostkę mikro z zastosowaniem ww. przepisów przedstawia rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy tej jednostki.

Zgodnie z art. 52 ust. 1 ustawy o rachunkowości kierownik jednostki zapewnia sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego oraz przedstawia je właściwym organom zgodnie z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa, postanowieniami statutu lub umowy. Na ogólnych zasadach, wynikających 53 ust. 1 ustawy przebiega także zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego fundacji. Zatwierdzenia sprawozdania dokonuje organ zatwierdzający (wskazany jako właściwy w statucie) nie później nie w ciągu 6 miesięcy od dnia bilansowego, czyli przy założeniu, że dzień bilansowy przypada na dzień 31 grudnia termin ten będzie upływał 30 czerwca bieżącego roku.

Fundacje nieprowadzące działalności gospodarczej – zgodnie z art. 80 ust. 3 ustawy o rachunkowości – nie mają obowiązku stosowania postanowień rozdziału 6 i 7 ustawy, dotyczących skonsolidowanych sprawozdań finansowych oraz badania, składania, udostępniania i ogłaszania rocznych sprawozdań finansowych.

Zatem pomimo, że stosownie do postanowień ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach – fundacje podlegają obowiązkowemu wpisowi do krajowego Rejestru Sądowego, o ile nie prowadzą działalności gospodarczej nie mają obowiązku składania do tego rejestru swoich sprawozdań finansowych. Obowiązek złożenia sprawozdania do KRS dotyczy jednak fundacji, które prowadzą działalność gospodarczą. W takim przypadku złożenie sprawozdania finansowego powinno nastąpić w ciągu 15 dni od daty jego zatwierdzenia. Wraz ze sprawozdaniem finansowym w KRS złożeniu podlega opinia biegłego rewidenta, odpis uchwały bądź postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty.

Wyjątek od powyższych zasad publikacji sprawozdań stanowią wymogi dotyczące fundacji posiadających status organizacji pożytku publicznego. W myśl art. 23 ust. 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2014, poz. 1118 j.t.) organizacja pożytku publicznego zamieszcza zatwierdzone sprawozdanie finansowe i sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności, w terminie do dnia 15 lipca roku następującego po roku, za który składane jest sprawozdanie finansowe i merytoryczne, na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego. Natomiast organizacja pożytku publicznego, której rok obrotowy nie jest rokiem kalendarzowym, zamieszcza na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, zatwierdzone sprawozdanie finansowe i sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności, w terminie 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego. W przypadku niedotrzymania ww. terminów, organizacja pożytku publicznego nie zostanie uwzględniona w wykazie organizacji mających status organizacji pożytku publicznego na dzień 30 listopada roku podatkowego, na które podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych może przekazać 1% podatku z zeznań podatkowych składanych za rok podatkowy.

Fundacje mają obowiązek złożyć roczne sprawozdanie finansowe (wraz z opinią i raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego) w urzędzie skarbowym w ciągu 10 dni od daty zatwierdzenia tego sprawozdania.

Ponadto wszystkie fundacje na podstawie ustawy o fundacjach są zobowiązane do złożenia sprawozdania z działalności, inaczej zwanego sprawozdaniem merytorycznym do ministra sprawującego nadzór nad fundacją. Termin składania takich sprawozdań nie został określony w przepisach, jednak przyjęto, że należy je wysłać do końca następnego roku za rok poprzedni. Nadto fundacja zobowiązana jest do udostępniania sprawozdań merytorycznych do publicznej wiadomości.