szybki kontakt

Potrzebna pomoc? 22 400 78 72

kontakt

SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO

Jak skorzystać z uproszczonej procedury przekształcenia spółki prawa handlowego?

Przeprowadzenie procesu restrukturyzacyjnego spółki prawa handlowego (spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo - akcyjnej, akcyjnej oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością), polegającego na jej przekształceniu w inną spółkę prawa handlowego wymaga podjęcia szeregu uregulowanych w ustawie z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, dalej także „k.s.h.”, uporządkowanych i podjętych w odpowiedniej kolejności czynności mających m.in. za przedmiot dwukrotne zawiadomienie wspólników o zamiarze powzięcia uchwały o przekształceniu, zapewnienie wspólnikom spółki przekształcanej możliwości przeglądania w lokalu spółki: planu przekształcenia; projektu uchwały  w sprawie przekształcenia; projektu umowy lub statutu spółki przekształconej; wyceny składników majątku spółki przekształcanej; sprawozdania finansowego sporządzonego dla celów przekształcenia na określony dzień w miesiącu poprzedzającym przedłożenie wspólnikom planu przekształcenia, złożenia wniosku o wyznaczenie biegłego rewidenta, celem poddania jego opinii planu przekształcenia oraz, co się z tym wiąże uprzedniego przygotowania w/w dokumentów - niejednokrotnie sporządzanych na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, dalej jako „ustawa o rachunkowości”.
 
Jak się więc wydaje, ten skuteczny sposób zmiany formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej, służący zwłaszcza przedsiębiorcom do stworzeniu najbardziej optymalnych,  organizacyjno - prawnych ram działania na rynku, w obliczu skomplikowanych procedur jego przeprowadzenia, niejednokrotnie wymagających fachowej i profesjonalnej wiedzy może zniechęcać przedsiębiorców do jego powszechnego wykorzystywania.  Warto jednakże w tym miejscu mieć świadomość, iż ustawodawca przewidział w odpowiednich okolicznościach możliwość przeprowadzenia przekształcenia pewnego rodzaju spółek prawa handlowego w trybie uproszczonym, z pominięciem  ściśle wskazanych w kodeksie spółek handlowych wymogów.

Ów uproszczony tryb przekształcenia spółek prawa handlowego dotyczy w ogólności konfiguracji przekształcenia spółki osobowej w inną spółkę osobową. Ściślej natomiast rzecz ujmując odnosi się on do procesu przekształcenia spółki jawnej albo partnerskiej w inną spółkę osobową. W myśl bowiem art. 582 k.s.h. w przypadku przekształcenia spółki jawnej albo spółki partnerskiej, w której wszyscy wspólnicy prowadzili sprawy spółki, nie stosuje się przepisów art. 557-561 k.s.h. Nie dotyczy to obowiązku przygotowania dokumentów wymienionych w art. 558 § 2 pkt 1 i 2 k.s.h.  Przywołane artykuły 557-561 k.s.h., które nie znajdują zastosowanie przy przekształceniu e.g. spółki jawnej w spółkę komandytową, dotyczą w ogólności obowiązku sporządzania przez spółkę przekształcaną planu przekształcenia, poddawania planu  przekształcenia opinii biegłego, dwukrotnego zawiadamiania wspólników spółki przekształcanej o zamiarze podjęcia uchwały o przekształceniu, dołączania do planu przekształcenia  (a zatem konieczności uprzedniego sporządzenia) wyceny składników (aktywów i pasywów) spółki przekształcanej oraz sprawozdania finansowego spółki na określony dzień w miesiącu poprzedzającym przedłożenie wspólnikom planu przekształcenia, zapewnienia wspólnikom spółki przekształcanej możliwości przeglądania dokumentów, wymienionych na wstępie artykułu, w lokalu spółki. Innymi słowy, podstawowym warunkiem skorzystania z uproszczonego trybu przekształcenia spółki osobowej jest wymóg prowadzenia przez wszystkich wspólników spółki przekształcanej spraw tej spółki. Powyższe umożliwia przy założeniu, że przekształceniu ulega spółka jawna albo partnerska pominięcie konieczności dokonania w tymże procesie restrukturyzacyjnym czynności oraz sporządzenia dokumentów wymienionych w art. 557-561 k.s.h. Jak się więc wydaje warto o powyższych przesłankach pamiętać przy konstruowaniu umowy spółki jawnej albo partnerskiej, powierzając prowadzenie spraw spółki wszystkim wspólnikom, ewentualnie o dokonaniu stosownych zmian umowy, przed zamierzonym przeprowadzenia procesu przekształcenia spółki.

Warto również w tym miejscu wskazać, iż omówiony powyżej uproszczony tryb przekształcenia spółki jawnej czy partnerskiej w inną spółkę osobową ma nie tylko doniosłe znaczenie z punktu widzenia sprawności przeprowadzenia omawianego procesu,  odgrywa on również istotną, praktyczną  rolę na gruncie ustawy o rachunkowości. W myśl bowiem art. 11a ustawy o rachunkowości można nie zamykać i nie otwierać ksiąg rachunkowych w przypadku przekształcenia spółki osobowej oraz spółki cywilnej w inną spółkę osobową, a także spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową. Przywołany przepis, co prawda nie ogranicza możliwości nie zamykania i nie otwierania  ksiąg rachunkowy tylko do przypadku przekształcenia spółki jawnej, czy partnerskiej w inną spółkę osobową, jednakowoż z punktu widzenia omawianego zagadnienia, czyni on uproszczony tryb przekształcenia spółek osobowych w  w/w konfiguracji jeszcze bardziej atrakcyjnym.