szybki kontakt

Potrzebna pomoc? 22 400 78 72

kontakt

NOWY OBOWIĄZEK PODATKOWY


ZA
SADY OGÓLNE NOWEGO OBOWIĄZKU PODATKOWEGO
W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG OD DNIA 1 STYCZNIA 2014 R.

 

Zasada ogólna w przypadku dostawy towarów i świadczenia usług, zgodnie z art. 19a ust. 1 - 4 oraz ust. 8 ustawy o podatku od towarów i usług w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2014 r. stanowi, iż podstawa opodatkowania oraz podatek należny winny zostać zadeklarowane w dniu dokonania dostawy i wykonania usługi. 

Głównym elementem porządkującym moment powstania obowiązku podatkowego jest bowiem dzień zakończenia wykonywania danej czynności tj. odpowiednio dostawy towaru lub świadczenia usługi. W konsekwencji powyższego dzień wystawienia faktury nie rodzi obowiązku podatkowego z tytułu przedmiotowych czynności. Dla określenia momentu powstania obowiązku podatkowego całkowicie irrelewantny jest fakt wystawienia faktury  przed dokonaniem dostawy lub rozpoczęciem świadczenia usługi, po ich wykonaniu czy w trakcie danej czynności.

Innym momentem powstania obowiązku podatkowego, zakreślonym przez ustawodawcę dla czynności dostawy towarów (świadczenia usługi) jest:

  • dzień, w którym zakończył się okres rozliczeniowy, jeżeli strony czynności ustaliły następujące po sobie okresy rozliczeniowe,
  • dzień, w którym upłynął termin płatności, jeżeli strony czynności ustaliły następujące po sobie terminy płatności,
  • upływ roku podatkowego, jeżeli czynność wykonywana jest w sposób ciągły dłużej niż rok, a strony nie poczyniły ustaleń w przedmiocie okresów rozliczeniowych lub terminów płatności,
  • dzień otrzymania całości lub części zapłaty, w szczególności: przedpłaty, zaliczki, zadatku, raty, wkładu budowlanego lub mieszkaniowego przed ustanowieniem spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu.

W związku z powyższym nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług z dniem 1 stycznia 2014 r. wprowadziła w życie także definicję „usługi częściowej” oraz „usługi ciągłej”.

W myśl art. 19a ust. 2 ustawy usługę częściową stanowi określona część podzielnej w sensie gospodarczym usługi, dla której to części określono zapłatę. Tym samym w przypadku zakwalifikowania usługi jako usługi wykonywanej częściowo obowiązek podatkowy powstaje z dniem wykonania części usługi, dla której strony przewidziały zapłatę. A contrario obowiązek podatkowy nie powstaje w przypadku częściowo wykonanej usługi, dla której odrębnie nie określono płatności.

Definicja „czynności ciągłej” została ukształtowana przez ustawodawcę w art. 19a ust. 3 ustawy. Czynnością ciągłą jest czynność świadczona w sposób ciągły przez okres dłuższy niż rok, dla której w związku z jej świadczeniem, w danym roku nie przewidziano terminu płatności lub rozliczeń. Obowiązek podatkowy w przedmiotowym przypadku powstaje z upływem każdego roku podatkowego, aż do momentu zakończenia świadczenia tej usługi.

Niezależnie od powyższego należy pamiętać, iż w przypadku otrzymania całości lub części zapłaty za czynności opisane powyżej, momentem powstanie obowiązku podatkowego zawsze będzie dzień otrzymania zapłaty w odniesieniu do pozyskanej kwoty.

Obowiązek podatkowy w stosunku do eksportu towarów i importu usług powstaje zgodnie z zasadą ogólną wyrażoną w art. 19a ust. 1 ustawy. Pewną modyfikację w tym przedmiocie wprowadził ust. 9a art. 41 ustawy, który także wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. W myśl przywołanego przepisu jeżeli podatnik otrzymał całość lub część zapłaty przed dokonaniem dostawy towarów, stawkę podatku 0% w eksporcie towarów stosuje się w odniesieniu do otrzymanej zapłaty, pod warunkiem, że wywóz towarów nastąpi w terminie 2 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym podatnik otrzymał tę zapłatę, oraz podatnik w tym terminie otrzymał dokument potwierdzający wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej. Przepis ten będzie miał zastosowanie także, jeżeli wywóz towarów nastąpi w terminie późniejszym niż określony w ust. 9a art. 41, z zastrzeżeniem, iż jest to uzasadnione specyfiką realizacji tego rodzaju dostaw potwierdzoną warunkami dostawy, w których określono termin wywozu towarów.  

W przypadku importu towarów obowiązek podatkowy powstaje z chwilą powstania długu celnego. Na skutek nowelizacji zmianie uległy zapisy dotyczące wyjątków od przedmiotowej zasady ogólnej. Od dnia 1 stycznia 2014 r. obowiązek podatkowy z tytułu importów towarów powstaje z chwilą objęcia towarów procedurą celną wyłącznie w przypadku objęcia towarów procedurą celną przetwarzania pod kontrolą celną. Natomiast obowiązek podatkowy nie powstaje z chwilą objęcia towarów procedurami uszlachetniania czynnego w systemie ceł zwrotnych oraz odprawy czasowej z częściowym zwolnieniem od należności celnych przewozowych. W takim przypadku obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów powstaje dopiero z chwilą wymagalności opłat wyrównawczych lub opłat o podobnym charakterze.