szybki kontakt

Potrzebna pomoc? 22 400 78 72

kontakt

NIEODPŁATNE ZNIESIENIE WSPÓŁWŁASNOŚCI MAŁŻONKÓW

Nieodpłatne zniesienie współwłasności nieruchomości w trybie zawezwania do próby ugodowej.

W sytuacji, gdy zamierzasz znieść współwłasność nieruchomości nieodpłatnie (bez spłat i dopłat) istnieje kilka trybów wyjścia ze współwłasności. Wśród nich zarekomendować należy zniesienie współwłasności zawierane w trybie zawezwania do próby ugodowej (art. 184 k.p.c. i art. 185 k.p.c.). Koszt zawezwania do próby ugodowej wynosi 40,00 zł i jest najtańszym sposobem biorąc pod uwagę opłaty sądowe i koszty notarialne, sposobem zniesienia współwłasności nieruchomości.

Przedmiotem zawezwania i ugody mogą być również sprawy, które należą do postępowania nieprocesowego, a w których możliwe jest zawarcie ugody, np. regulujących stosunki prawno - rzeczowe (zniesienie współwłasności, ustanowienie drogi koniecznej) i z zakresu prawa spadkowego (dział spadku, podział majątku wspólnego). W doktrynie podkreśla się, iż nie ma prawnych ani praktycznych przeszkód do prowadzenia postępowania pojednawczego w sprawach przekazanych do trybu nieprocesowego.

Z przepisów regulujących postępowanie pojednawcze nie wynika, że zostało ono ograniczone tylko do ram postępowania procesowego. Przez art. 13 § 2 k.p.c. postępowanie pojednawcze może mieć także zastosowanie w sprawach należących do postępowania nieprocesowego. Sąd Najwyższy i sądy powszechne w swoich orzeczeniach opowiedziały się za dopuszczalnością dokonania działu spadku czy zniesienia współwłasności w drodze zawarcia ugody sądowej (uchwała 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 17 czerwca 1987 r., III CZP 87/86, OSNC 1988/2-3/24, postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 11 marca 1985 r., III CRN 52/85, LEX nr 8696, postanowienie Sądu Okręgowego w Łomży I Wydział Cywilny z dnia 4 września 2013 r., w sprawie o sygn. akt: I Cz 190/13).