szybki kontakt

Potrzebna pomoc? 22 400 78 72

kontakt

SZKODA NA POJEŹDZIE SŁUŻĄCYM DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI

Przedsiębiorco poniosłeś szkodę w postaci uszkodzenia pojazdu służącego do prowadzenia działalności gospodarczej?

Przedsiębiorco w ramach odszkodowania z OC sprawcy wypadku od ubezpieczyciela należy Ci się zwrot kosztów najmu pojazdu zastępczego.

Zgodnie z postulatem pełnego odszkodowania poszkodowany na skutek wypadku z winy sprawcy zaistniałej szkody może domagać się od ubezpieczyciela w ramach umowy ubezpieczenia OC sprawcy wypadku, odszkodowania obejmującego, zgodnie z dyspozycją art. 361 § 2 kc straty, które poniósł oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono.

Pozbawienie poszkodowanego możliwości korzystania z jego samochodu, kiedy samochód był zakładzie naprawczym i konieczność poniesienia wydatków związanych z wypożyczeniem pojazdu zastępczego należy do zakresu szkody, do której pokrycia jest zobowiązany ubezpieczyciel i mieści się ono w zakresie normalnego, adekwatnego związku przyczynowego w rozumieniu art. 361 § 1 k.c. i jest objęte zakresem obowiązku naprawienia szkody przez ubezpieczyciela w ramach odpowiedzialności OC. Utrata możliwości korzystania z pojazdu jest jedną z postaci szkody majątkowej zaistniałej w związku z ruchem pojazdu mechanicznego, dlatego poszkodowany może żądać pokrycia kosztów najmu pojazdu zastępczego za okres, w którym nie było możliwe korzystanie z jego pojazdu ( uzasadniony okres najmu).

Za koniecznością i zasadnością wynajęcia pojazdu zastępczego w sytuacji prowadzenia działalności gospodarczej wielokrotnie opowiedział się Sąd Najwyższy m.in. w wyroku z dnia 18 marca 2003 r., sygn. akt: IV CKN 1916/2000, w którym to orzeczeniu (uzasadnienie) podkreślił, że za normalne następstwo zniszczenia pojazdu służącego poszkodowanemu do prowadzenia działalności gospodarczej należy uznać konieczność czasowego wynajęcia pojazdu zastępczego w celu kontynuowania tej działalności w okresie, gdy szkoda nie została jeszcze naprawiona, czy w wyroku z dnia 8 września 2004 r., IV CK 672/2003 w którym stwierdza, iż normalnym następstwem w rozumieniu art. 361 § 1 kc jest bardzo często niemożność korzystania z samochodu przez poszkodowanego, nie tylko w sytuacji jego uszkodzenia ale również zniszczenia. Jeżeli więc poszkodowany poniósł w związku z tym koszty, które były konieczne, na wynajem pojazdu zastępczego, to mieszczą się one w granicach skutków szkodowych podlegających wyrównaniu.

Nadto przedsiębiorco, gdy decydujesz się na najem pojazdu zastępczego nie masz obowiązku poszukiwania najtańszej oferty najmu spośród tych dostępnych na rynku. Zważywszy na to, iż koszty poniesione na wynajem pojazdu zastępczego są stricte przeznaczone na nabycie usług związanych z pojazdem zastępczym, a które są konieczne do przywrócenia normalnego funkcjonowania prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności, konieczne do   zapewnienia możliwości korzystania z pojazdu wynajętego w taki sam sposób, w jaki dotychczas był wykorzystywany uszkodzony pojazd –poszkodowany winien otrzymać od ubezpieczyciela w ramach odszkodowania z OC zwrot całości kosztów najmu pojazdu zastępczego.

Niewątpliwie koszty najmu pojazdu zastępczego pozostają w związku przyczynowym ze zdarzeniem komunikacyjnym wyrządzającym szkodę w majątku poszkodowanego. Zwrot kosztów wynajmu samochodu zastępczego za okres oczekiwania na naprawę samochodu mieści się w ramach normalnego, adekwatnego związku przyczynowego w rozumieniu art. 361 § 1 k.c. i jest objęty zakresem obowiązku naprawienia szkody przez ubezpieczyciela w ramach odpowiedzialności OC.