szybki kontakt

Potrzebna pomoc? 22 400 78 72

kontakt

ZATARCIE SKAZANIA


ZATARCIE SKAZANIA

Kazus: Wyrokiem Sądu Rejonowego w Warszawie wobec skazanego orzeczono karę 10 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata wraz z obowiązkiem naprawienia szkody (środek karny). Wyrok uprawomocnił się w dniu 15 listopada 2012 r.

Pytanie: Kiedy dojdzie do zatarcia skazania.

Orzeczenie kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania.

Zgodnie z art.  69 § 1 k.k. Sąd może warunkowo zawiesić wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności nie przekraczającej 2 lat, kary ograniczenia wolności lub grzywny orzeczonej jako kara samoistna, jeżeli jest to wystarczające dla osiągnięcia wobec sprawcy celów kary, a w szczególności zapobieżenia powrotowi do przestępstwa. Zawieszenie wykonania kary następuje na okres próby, który biegnie od uprawomocnienia się orzeczenia i wynosi w przypadku warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności od 2 do 5 lat (art. 70 § 1 k.k.). 

Zatarcie skazania.

W razie skazania na terminową karę pozbawienia wolności lub karę 25 lat pozbawienia wolności, zatarcie skazania następuje z mocy prawa z upływem 10 lat od wykonania lub darowania kary albo od przedawnienia jej wykonania (art. 107 § 1 k.k.). Sąd może na wniosek skazanego zarządzić zatarcie skazania już po upływie 5 lat, jeżeli skazany w tym okresie przestrzegał porządku prawnego, a wymierzona kara pozbawienia wolności nie przekraczała 3 lat (§ 2).

Zastrzeżenie:

Powyższe przepisy mają zastosowanie wyłącznie do kary pozbawienia wolności podlegającej wykonaniu. W stosunku do kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania zastosowanie znajduje art. 76 k.k., który wprowadza szczególny termin zatarcia skazania z mocy prawa z upływem 6 miesięcy od zakończenia okresu próby (§ 1). Jeżeli wobec skazanego orzeczono karę grzywny lub środek karny, zatarcie skazania nie może nastąpić przed ich wykonaniem, darowaniem albo przedawnieniem ich wykonania. Powyższe nie dotyczy środka karnego wymienionego w art. 39 pkt 5 k.k. tj. obowiązku naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

Rekapitulując:

Skazanie orzeczone ww. wyrokiem Sądu Rejonowego ulegnie zatarciu z mocy prawa w dniu 15 maja 2015 r., niezależnie od wykonania obowiązku naprawienia szkody (sposób wyliczenia: 15 listopad 2012 r. + 2 lata (okres próby) = 15 listopad 2014 r.; 15 listopad 2014 r. + 6 miesięcy = 15 maj 2015 r.).

Skazanie ulega zatarciu z upływem 6 miesięcy od zakończenia okresu próby, pod warunkiem, iż w tym okresie grzywna lub środek karny orzeczone obok kary pozbawienia wolności, zostaną wykonane, darowane albo gdy nastąpi przedawnienie ich wykonania. Zatarcie skazania z mocy prawa następuje również wówczas, gdy skazany nie wykona nałożonego na niego obowiązku naprawienia szkody. Jeżeli sąd nie zarządził w myśl art. 75 § 2 k.k. wykonania ww. środka karnego, to po upływie okresu próby realizacja obowiązku naprawienia szkody może być dochodzona przez poszkodowanego wyłącznie na drodze cywilnoprawnej.

Dodatkowo podkreślić należy, iż w przypadku skazania z warunkowym zawieszeniem wykonania kary, przepisy prawa karnego nie dają możliwości, ubiegania się o wcześniejsze niż w chwili wskazanej w art. 76 § 1 k.k. zatarcie skazania na wniosek. Z chwilą zatarcia skazanie uznaje się za niebyłe, a wpis o skazaniu ulega usunięciu z rejestru skazanych.