szybki kontakt

Potrzebna pomoc? 22 400 78 72

kontakt

PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ Z UMOWY ZLECENIA

Przedawnienie roszczeń z umowy zlecenia

Artykuł 751 k.c. reguluje kwestię przedawnienia następujących roszczeń tj.:
1)roszczenia o wynagrodzenie za spełnione czynności i o zwrot poniesionych wydatków przysługujące osobom, które stale lub w zakresie działalności przedsiębiorstwa trudnią się czynnościami danego rodzaju; to samo dotyczy roszczeń z tytułu zaliczek udzielonych tym osobom; 

2) roszczenia z tytułu utrzymania, pielęgnowania, wychowania lub nauki, jeżeli przysługują osobom trudniącym się zawodowo takimi czynnościami albo osobom utrzymującym zakłady na ten cel przeznaczone. 

Przepis ten enumeratywnie wymienia roszczenia, które przedawniają się z upływem 2 lat, inne zaś roszczenia powstałe z tytułu umowy zlecenia lub umów o świadczenie usług, do których odpowiednio stosuje się przepisy o zleceniu przedawniają się z upływem 3 lat. Przepis ten bowiem znajduje zastosowanie jedynie do niektórych roszczeń wynikających ze stosunku zlecenia i z umów o świadczenie usług z art. 750 k.c. Przedmiotowy zakres normy art. 751 pkt 1 k.c. ze względu na jej wyjątkowy charakter powinien być interpretowany ściśle (exceptiones non sunt extendendae) wyrok SN z 14 stycznia 2004 r., I CK 54/2003. Zakres ten nie obejmuje np. roszczenia dającego zlecenie o wydanie (przeniesienie własności) tego, co przyjmujący zlecenie nabył we własnym imieniu przy wykonywaniu zlecenia (art. 740 zd. 2 k.c.), roszczenia obu stron umowy o naprawienie szkody z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (art. 471 k.c.) ani roszczenie przyjmującego zlecenie o zwolnienie z zobowiązań zaciągniętych we własnym imieniu w związku z wykonywaniem zlecenia (art. 742 k.c.).
Inne zatem tj., nie wymienione we wspomnianym przepisie roszczenia z umowy zlecenia przedawniają się według przepisów ogólnych (art. 118 i nast. k.c.), z wyjątkami wynikającymi z art. 751 k.c.

Przepisy art. 750 i 751 k.c. nie zawierają szczególnych unormowań odnoszących się do przedawnienia świadczeń okresowych wynikających z umowy podobnej do umowy zlecenia, zatem zastosowanie ma w tym zakresie art. 118 k.c., przewidujący trzyletni termin przedawnienia (wyrok SN z 16 lutego 2005 r., IV CK 526/2004; Lex Polonica nr 1633068).

Konkludując wszelkie inne roszczenia wynikające ze stosunku zlecenia oraz podobnego do zlecenia (art. 750 k.c.) przedawniają się w terminach ogólnych (art. 118 i n. kc); Kodeks cywilny. Komentarz. Stępień-Sporek Anna, Jędrej Kamil, Karaszewski Grzegorz, Knabe Jakub, Ruszkiewicz Beata, Nazaruk Piotr, Sikorski Grzegorz, Ciszewski Jerzy Autor komentarza do ks. III tyt. XXI art. 751: Nazaruk Piotr.