szybki kontakt

Potrzebna pomoc? 22 400 78 72

kontakt

NOWE ZASADY ODLICZANIA PODATKU VAT

Nowe zasady odliczania podatku VAT od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi


Z dniem 1 kwietnia 2014 r. weszły w życie nowe zasady odliczania i rozliczania w zakresie podatku VAT wszystkich wydatków dotyczących samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony.

Ogólna zasada, powszechnie uznawana przez Urzędy Skarbowe, dotycząca wydatków na zakup i eksploatację pojazdów sprowadza się do założenia, iż pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, co do zasady wykorzystywane są nie tylko do celów związanych z działalnością gospodarczą ale również do celów prywatnych (tzw. mieszane wykorzystywanie pojazdu).

Przyjęcie uproszczenia, iż ww. pojazdy wykorzystywane są w 50 % dla celów biznesowych, oznacza, że podatek naliczony w odniesieniu do wydatków związanych z przedmiotowymi samochodami przysługuje do odliczenia jedynie w wysokości 50% kwoty podatku VAT.


Wydatki związane z pojazdami samochodowymi, z tytułu których odliczenie podatku naliczonego podlega ograniczeniom, zostały enumeratywnie wymienione w art. 86a ust. 2 ustawy o VAT i dotyczą:

Ad by Browser Extension. More Info | Hide These Ads
 • wydatków z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia pojazdów (m.in. zakup samochodu),
 • wydatków z tytułu nabycia lub importu części składowych do tych pojazdów (m.in. zakup opon, zakup szyb),
 • wydatków z tytułu używania tych pojazdów na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o analogicznym charakterze oraz wydatki związane z tą umową (m.n. czynsz, raty, inne płatności),
 • wydatków z tytułu nabycia lub importu paliw silnikowych, oleju napędowego i gazu, wykorzystywanych do napędu tych pojazdów,
 • wydatków z tytułu naprawy lub konserwacji pojazdów,
 • wydatków z tytułu nabycia innych towarów i usług związanych z eksploatacją lub używaniem tych pojazdów (m.in. opłaty parkingowe, opłaty za przejazd autostradą płyny do spryskiwaczy, oleje silnikowe).


Jedynie w trzech grupach przypadków możliwe jest zastosowanie odliczenia podatku naliczonego w pełnej wysokości (100%), mianowicie:

 • gdy pojazdy samochodowe są wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika;
 • gdy pojazdy samochodowe są przeznaczone do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą, takich jak autobus (zastrzeżeniem, iż wynika to z oficjalnych dokumentów pojazdu);
 • wobec towarów montowanych w pojazdach samochodowych i do związanych z tymi towarami usług montażu, naprawy i konserwacji, jeżeli przeznaczenie tych towarów wskazuje obiektywnie na możliwość ich wykorzystywania wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika (m.in. taksometr, kasa, oznaczenie taxi).


W ramach pierwszej grupy wykorzystywanie samochodów wyłącznie na potrzeby działalności gospodarczej wiąże się z obowiązkiem zgłoszenia tego faktu do Urzędu Skarbowego. Powyższe dotyczy zarówno samochodów osobowych, jak i samochodów ciężarowych do 3,5 tony (sama homologacja ciężarowa nie uprawnia do odliczania 100% podatku VAT). Dodatkowo wykluczenie użytku prywatnego ww. samochodów musi zostać potwierdzone prowadzoną przez podatnika szczegółową ewidencją przebiegu pojazdu zawierającą:

Ad by Browser Extension. More Info | Hide These Ads
 • numer rejestracyjny pojazdu samochodowego;
 • dzień rozpoczęcia i zakończenia prowadzenia ewidencji;
 • stan licznika przebiegu pojazdu samochodowego na dzień rozpoczęcia prowadzenia ewidencji, na koniec każdego okresu rozliczeniowego oraz na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji;
 • wpis osoby kierującej pojazdem samochodowym dotyczący każdego wykorzystania tego pojazdu obejmujący: kolejny numer wpisu, datę i cel wyjazdu, opis trasy (skąd – dokąd), liczbę przejechanych kilometrów, imię i nazwisko oraz podpis osoby kierującej pojazdem - potwierdzony przez podatnika w zakresie autentyczności wpisu osoby kierującej pojazdem, jeżeli nie jest ona podatnikiem;
 • liczbę przejechanych kilometrów na koniec każdego okresu rozliczeniowego oraz na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji.


O fakcie prowadzenia ewidencji podatnik będzie musiał poinformować organ podatkowy w terminie 7 dni od dnia, w którym poniósł pierwszy wydatek związany z danym pojazdem. Jeżeli podatnik zaprzestanie prowadzenia ewidencji, będzie zobowiązany poinformować o tym fakcie organ podatkowy - informacja powinna być przekazane nie później niż przed dniem dokonania zmiany. Przekazując informację o prowadzonej ewidencji podatnik winien posłużyć się formularzem VAT - 26.

Obowiązek prowadzenia ww. ewidencji został wyłączony w przypadku pojazdów przeznaczonych wyłącznie do odsprzedaży lub sprzedaży w przypadku pojazdów wytworzonych przez podatnika oraz pojazdów przeznaczonych wyłącznie do oddania w odpłatne używanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, o ile odprzedaż, sprzedaż lub oddanie w odpłatne używanie tych pojazdów stanowi przedmiot działalności podatnika. We wszystkich tych grupach niezbędną przesłanką wyłączenia spod obowiązku prowadzenia ewidencji jest element „wyłączności”. Zatem zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji nie obejmuje sytuacji, gdy pojazdy są wykorzystywane – choćby incydentalnie – do innych celów, na przykład pojazdy demonstracyjne, pojazdy przeznaczane na jazdy próbne.

Jeżeli organ podatkowy stwierdzi w trakcie czynności sprawdzających lub kontrolnych, iż pojazd w stosunku do którego złożono oświadczenie o wykorzystywaniu wyłącznie do celów służbowych, użytkowany jest w celach prywatnych, to fakt ten będzie skutkować utratą pełnego prawa do odliczenia wszystkich wydatków poniesionych od dnia 1 kwietnia 2014 r. związanych z tymi pojazdami.

Karą karnoskarbową grożącą podatnikowi z tytułu nie złożenia informacji o pojazdach wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej VAT – 26, złożenia takiej informacji po terminie lub złożenia informacji nieprawdziwej jest grzywna w wysokości do 720 stawek dziennych. W przypadkach mniejszej wagi podatnik będzie podlegał karze grzywny za wykroczenie skarbowe. W przypadku gdy podatnik złoży informację po terminie ale przed dokonaniem jakichkolwiek czynności przez organ podatkowy lub skarbowy możliwe będzie zastosowanie wobec podatnika odstąpienia od wymierzenia kary.

Drugą grupą pojazdów, które są klasyfikowane jako pojazdy wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika oraz przy wykorzystaniu których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdów są pojazdy o konstrukcji wskazującej na ich podstawowe przeznaczenie dla celów gospodarczych, wykluczającej ich użycie do celów prywatnych lub powodującej, iż ewentualny użytek do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą będzie nieistotny.


Do tej grupy pojazdów zalicza się przykładowo:

Ad by Browser Extension. More Info | Hide These Ads
 • pojazdy samochodowe, inne niż samochody osobowe, mające jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą: klasyfikowane na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van lub z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków;
 • pojazdy samochodowe, inne niż samochody osobowe, które posiadają kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu;
 • pojazdy specjalne, które spełniają również warunki zawarte w odrębnych przepisach, określone dla następujących przeznaczeń: agregat elektryczny/spawalniczy, do prac wiertniczych, koparka, koparko-spycharka, ładowarka, podnośnik do prac konserwacyjno-montażowych, żuraw samochodowy, jeżeli z dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym wynika, że dany pojazd jest pojazdem specjalnym. Stwierdzenie spełnienia wymagań technicznych dla tego typu pojazdów odbywać się będzie na podstawie: zaświadczenia o homologacji ciężarowej N1, wpisu do dowodu rejestracyjnego z właściwą adnotacją o spełnieniu tych wymagań oraz badania technicznego stacji diagnostycznej potwierdzające ich specjalne przeznaczenie.


Na podstawie przepisów przejściowych badanie techniczne pojazdów używanych przed 1 kwietnia 2014 r. musi zostać przeprowadzone w terminie najbliższego obowiązkowego okresowego badania technicznego, nie później jednak niż przed upływem 3 miesięcy od dnia wejścia w życie nowelizacji.

Trzecia grupa przypadków, w których możliwe jest pełne odliczenie podatku VAT nawet w sytuacji, gdy pojazd wykorzystywany jest do celów mieszanych, dotyczy towarów, których przeznaczenie obiektywnie wskazuje, że może być on wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej. Typowym przykładem tego rodzaju towaru jest taksometr. Pełne prawo do odliczenia podatku VAT w takich przypadkach rozciąga się również na wydatki ponoszone na usługi montażu, napraw i konserwacji, ściśle związane z przedmiotowymi towarami.