szybki kontakt

Potrzebna pomoc? 22 400 78 72

kontakt

BANKOWY TYTUŁ EGZEKUCYJNY

Bankowy tytuł egzekucyjny to akt banku, który po nadaniu mu przez sąd klauzuli wykonalności stanowi podstawę prowadzenia egzekucji według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Stanowi jeden z tytułów egzekucyjnych wymienionych w art. 777 § 1 k.p.c., który z mocy ustawy podlega wykonaniu w drodze egzekucji sądowej.

Podstawę do wydania bankowego tytułu egzekucyjnego stanowi pisemne oświadczenie dłużnika o dobrowolnym poddaniu się egzekucji. Składając przedmiotowe oświadczenie dłużnik wyraża zgodę na zastosowanie wobec siebie uproszczonej procedury dochodzenia należności przez bank. Obronę dłużnika przed bankowym tytułem egzekucyjnym stanowi  żądanie merytorycznego rozstrzygnięcia sporu przez sąd poprzez wniesienie powództwa o ustalenie nieistnienia wierzytelności objętej bankowym tytułem egzekucyjnym albo powództwa przeciwegzekucyjnego, ewentualnie następcze żądanie zwrotu świadczenia wyegzekwowanego na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego.

Oświadczenie dłużnika o poddaniu się egzekucji występujące w prawie bankowym jest czynnością zbliżoną swym charakterem i funkcją do oświadczenia dłużnika o poddaniu się egzekucji złożone w akcie notarialnym. Oświadczenie składane w akcie notarialnym jest czynnością jednostronną, kierowaną do oznaczonego wierzyciela, jednak nie wymagającą jego współudziału. Innymi słowy mówiąc do poddania się egzekucji przez dłużnika nie jest wymagana zgoda wierzyciela. Tym samym oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji może zostać złożone w akcie notarialnym kształtującym zobowiązanie dłużnika, jak i w odrębnym akcie notarialnym bez udziału wierzyciela.

Zgodnie art. 97 ust. 2 ustawy Prawo bankowe omawiane oświadczenie winno zawierać kwotę zadłużenia, do wartości której bank może wystawić tytuł egzekucyjny oraz termin, do którego może wystąpić do sądu o zaopatrzenie go w klauzulę wykonalności. Oświadczenie wymaga zachowania formy pisemnej i najczęściej jest elementem składowym umowy, z której wynika wierzytelność banku (umowna klauzula egzekucyjna). Rzadziej przyjmuje formę odrębnego dokumentu, który nie zmienia jednak akcesoryjnego charakteru oświadczenia w stosunku do czynności głównej dokonywanej przez dłużnika z bankiem.

W doktrynie i judykaturze utrwalone zostało stanowisko, iż oświadczenie o podaniu się egzekucji jako czynność prawna materialna podlega badaniu pod kątem istnienia po stronie dłużnika zdolności prawnej i zdolności do czynności prawnej, a nadto badaniu z punktu widzenia istnienia wad oświadczeń woli.

Niezależnie od powyższego dłużnik składając oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji winien pamiętać, iż wyraża zgodę na zastosowane wobec siebie procedury, która pomija uprzednie merytoryczne rozpatrzenie przez sąd zasadności roszczenia banku. Bankowy tytuł egzekucyjny znajdzie oparcie jedynie w oświadczeniu dłużnika oraz w czynności bankowej dokonanej przez niego lub osobę zobowiązaną z tytułu udzielenia zabezpieczenia czynności dokonanej przez dłużnika z bankiem. Z chwilą skorzystania przez bank z upoważnienia zawartego w oświadczeniu powstanie tytuł egzekucyjny, który po nadaniu mu klauzuli wykonalności uzyska moc tytułu wykonawczego stanowiącego podstawę wszczęcia sądowego postępowania egzekucyjnego.

Bankowy tytuł egzekucyjny oparty na oświadczeniu o poddaniu się egzekucji złożonym na podstawie art. 97 ust. 2 Prawa bankowego zaliczany jest to tzw. prywatnych tytułów egzekucyjnych (por. uchwała Sądu Najwyższego z dnia 07 marca 2008 r. III CZP 155/07). Przedmiotowy tytuł wystawiany jest przez samego wierzyciela, a nadto na podstawie oświadczenia składanego w zwykłej formie pisemnej i wyłącznie wobec drugiej strony czynności bankowej, z tego też względu tak istotne jest przestrzeganie przepisów gwarantujących ochronę dłużnika tj. korzystanie przez banki z przywileju wystawiania bankowych tytułów egzekucyjnych tylko w takim zakresie, jaki wyraźnie wynika z art. 96 ‑ 98 Prawa bankowego.