szybki kontakt

Potrzebna pomoc? 22 400 78 72

kontakt

SKUTECZNOŚĆ SKARGI NA CZYNNOŚCI KOMORNIKA

SKUTECZNOŚĆ SKARGI NA CZYNNOŚCI KOMORNIKA WNIESIONEJ PO UPŁYWIE PRZEPISANEGO TERMINU


Zasadą, na gruncie podstawowego aktu regulującego polską procedurę cywilną, jakim jest ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. 2014 r. poz. 101, dalej k.p.c.), jest iż każdy środek zaskarżenie (sprzeciw od wyroku zaocznego, sprzeciw od nakazu zapłaty, zarzuty od nakazu zapłaty), czy to środek odwoławczy (apelacja, zażalenie), także nadzwyczajne środki zaskarżenia (skarga kasacyjna, skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia) - wniesiony po upływie przepisanego terminu ulega odrzuceniu.

Osobliwe, w powyższym zakresie, wydaje się być unormowanie zawarte w części III kodeksu postępowania cywilnego, regulującej materię postępowania egzekucyjnego. W myśl bowiem art. 767 (3) k.p.c. sąd odrzuca skargę  na czynności komornika wniesioną po upływie przepisanego terminu, nieopłaconą lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również skargę, której braków nie uzupełniono w terminie, chyba że uzna, iż zachodzą podstawy do podjęcia czynności na podstawie art. 759 § 2 k.p.c. Przywołany  art. 759 § 2 k.p.c.  stanowi z kolei, iż sąd może z urzędu wydawać komornikowi zarządzenia zmierzające do zapewnienia należytego wykonania egzekucji oraz usuwać spostrzeżone uchybienia. Przepis ten jest wyrazem sprawowanego przez sąd w toku egzekucji nadzoru judykacyjnego nad prowadzonym przez komornika postępowaniem egzekucyjnym.

Znowelizowana przez ustawę o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 233, poz. 1381) treść art. 7673 k.p.c. wskazuje więc, że jeżeli zachodzą podstawy do podjęcia czynności nadzorczych, sąd nie może odrzucić skargi na czynności komornika („sąd odrzuca skargę (...), chyba że uzna, iż zachodzą podstawy do podjęcia czynności na podstawie art. 759 § 2 k.p.c.”). Co ważne, na niepodjęcie przez sąd czynności nadzorczych nie przysługuje żaden środek prawny. Uznanie natomiast, że istnienie podstaw do podjęcia czynności nadzorczych stanowi negatywną przesłankę odrzucenia skargi, stwarza - w razie odrzucenia skargi – skuteczną podstawę do zaskarżenia postanowienia o odrzuceniu skargi, o czym warto pamiętać w przypadku zasadności merytorycznej skargi, złożonej po upływie przepisanego terminu.

Komentowany przepis wydaje się mieć  istotne, praktyczne znaczenie. W istocie zawiera on kierowany do sądu rejonowego rozpoznającego skargę nakaz, aby nawet w przypadku, gdy podlega ona odrzuceniu, sąd z urzędu, co najmniej w granicach zarzutów skargi, zbadał w trybie art. 759 § 2 k.p.c., czy zachodzi podstawa do wydania zarządzeń nadzorczych usuwających uchybienia w czynnościach komornika. Regulacja ta wydaje się mieć doniosłe znaczenie w warunkach wniesienia z uchybieniem  przepisanego terminu - zasadnej w swej treści skargi na czynności komornika.