szybki kontakt

Potrzebna pomoc? 22 400 78 72

kontakt

WARUNKI ZASTOSOWANIA ULGI ZA ZŁE DŁUGI

WARUNKI ZASTOSOWANIA ULGI ZA ZŁE DŁUGI

Podatnik może skorygować podstawę opodatkowania oraz podatek należny z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku wierzytelności,   których nieściągalność została uprawdopodobniona (ulga na złe długi). O uprawdopodobnieniu nieściągalności wierzytelności możemy mówić wówczas, gdy wierzytelność nie została uregulowana ani zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 150 dni liczonych od dnia upływu terminu jej płatności. Za dzień płatności przyjmuje się dzień wyznaczony w umowie lub wskazany na fakturze.
Aby wierzyciel mógł skorzystać z ulgi za złe długi, muszą być spełnione następujące warunki:

a)     dostawa towaru za świadczenie usług jest dokonana na rzecz podatnika, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o VAT tj. osoby prawnej, jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej oraz osoby fizycznej, wykonującej samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności, zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny, nie będącego w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji,

b)      na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji podatkowej, w której dokonuje się korekty:

-               wierzyciel i dłużnik są podatnikami zarejestrowanymi jako podatnicy  VAT czynni,

-               dłużnik nie jest w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji,

c)      od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność nie upłynęły dwa lata, licząc od końca roku, w którym została wystawiona.

Zgodnie z art. 89a ust. 3 ustawy o VAT, korekta podstawy opodatkowania i podatku należnego przez wierzyciela może nastąpić w rozliczeniu za okres, w którym nieściągalność wierzytelności uznaje się za uprawdopodobnioną, pod warunkiem, że do dnia złożenia przez wierzyciela deklaracji podatkowej za ten okres wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie.

Na podstawie art. 89b ust. 1 ustawy o VAT dłużnik ma z kolei obowiązek skorygowania odliczonego wcześniej podatku naliczonego, w przypadku gdy w terminie 150 dni od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze nie uregulował należności.

Postanowienia z art. 89b ust. 1 nie stosuje się, jeżeli dłużnik uregulował należności najpóźniej w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego, w którym upłynął 150 dzień od dnia upływu terminu płatności tej należności (art. 89b ust. 1a ustawy).

Jeżeli za zgodą obu stron dojdzie do przedłużenia terminu płatności, to nowy termin płatności będzie właściwym do liczenia okresu, o którym mowa w powyżej przywołanych przepisach (art. 89a ust. 1a i art. 89b).

Stanowisko takie potwierdzają organy podatkowe m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacjach indywidualnych z dnia 27 maja 2013 r. nr: ITPP1/443-215/13/KM oraz z dnia 21 maja 2013 r. nr: ITPP1/443-176d/13/MN. [1]

 [1] Źródło: www.gofin.pl