szybki kontakt

Potrzebna pomoc? 22 400 78 72

kontakt

JAKICH CZYNNOŚCI NIE MOŻE DOKONYWAĆ PROKURENT ?

 JAKICH CZYNNOŚCI NIE MOŻE DOKONYWAĆ PROKURENT ?

Zgodnie z art. 1091 § 1 Kodeksu cywilnego (k.c.) prokura jest pełnomocnictwem udzielonym przez przedsiębiorcę podlegającego obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców, które obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa. 

Prokura jest więc specjalnym rodzajem pełnomocnictwa materialnoprawnego udzielanego osobie fizycznej, mającej pełną zdolność do czynności prawnych (prokurentowi) przez przedsiębiorcę podlegającego obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców. Jej zakres - określony w ustawie - obejmuje upoważnienie prokurenta do dokonywania m.in. czynności sądowych związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa (art. 109[1] § 1 k.c.).

Prokurent może podejmować wszelkie czynności pozasądowe oraz sądowe w imieniu przedsiębiorcy, pod warunkiem że są one związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Określenie przedsiębiorstwa użyte w przywołanym przepisie rozumieć należy w znaczeniu, w jakim przedsiębiorstwo ujmuje art. 55 (1) k.c. – tj. zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej (ujęcie przedmiotowe). Aby więc prokurent działał w granicach ustawowego umocowania nie może podejmować czynności w imieniu, czy interesie samego przedsiębiorcy, czy swoim jako prokurenta.

Poza zakresem czynności, które w granicach ustawowych może podejmować samodzielnie prokurent wskazać należy czynności uregulowane w art. 109 (3) k.c. W myśl tegoż przepisu do zbycia przedsiębiorstwa, do dokonania czynności prawnej, na podstawie której następuje oddanie go do czasowego korzystania, oraz do zbywania i obciążania nieruchomości jest wymagane pełnomocnictwo do poszczególnej czynności. 

Pełnomocnictwa do dokonania w/w czynności nie może udzielić sam prokurent, pomimo że art. 109 (6) k.c. przewiduje możliwość ustanowienia przez prokurenta pełnomocnika do poszczególnych czynności.

Jak wskazuje się w doktrynie, poza zakresem umocowania prokurenta pozostają także te czynności, które w swej istocie nie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, a z jego likwidacją np. żądanie rozwiązania, likwidacji mocodawcy. Zakres umocowania prokurenta nie obejmuje nadto uprawnienia do podpisywania sprawozdań finansowych mocodawcy oraz jego bilansu, czy zwoływania zgromadzenia wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością lub walnego zgromadzenia w spółce akcyjnej.